මහජන දිනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ මහජන දිනය සෑම බදාදා දිනකම පෙ.ව 9.00 සිට පැවැත්වේ. එදින නගරාධීපතිතුමන්, නගර සභාවේ සියළුම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා නිලධාරීන් හමුවීමටත් ජනතාවගේ යෝජනා, චෝදනා හා පැමිණිලි ආදීය නගරාධිපතිතුමා වෙත හා අදාල නිලධාරීන් වෙත යොමු කිරීමටත්. මහජනතාවට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමටත් පහසුව සලසා දී ඇත.