පිටකෝට්ටේ සහ රාජගිරිය නගරවල සුපිරි වෙළද සංකීර්ණ වල ආයෝජනයට හොඳ අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව මගින් ඉදිකිරීමට යෝජිත පිටකෝට්ටේ සුපිරි වෙළද සංකීර්ණයේ කඩ සාප්පු, අවන් හල් හා කාර්යාල සංකීර්ණ සහ රාජගිරිය සුපිරි වෙළද සංකීර්ණයේ ඉතිරි කඩ සාප්පු, අවන් හල් හා කාර්යාල සංකීර්ණ සදහා ආයෝජනය කිරීමට ඔබට දැන් අවස්ථාව උදා වී ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න – 0719900935 / 0719900936 / 0112 874701-02

Jaya Raja City Jana Jaya City