හදිසි ගිනි නිවීමේ සේවාව

හදීසි ගින්නකදී, හදිසි අනතුරකදී ,දිවි ගලවා ගැනීමක් හෝ ගිලන් රථ සේවා වැනි අවශ්‍යතාවයකදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය අමතන්න

හදිසි ඇමතුම් අංකය : 0112879444

ගිනි නිවීමේ සේවා ස්ථානය : 180/1A , Nanayakkara Mawatha, Obesekarapura, Rajagiriya

Tel : 0112879443