ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

ගරු නගරාධිපති

නිතිඥ ඕ.වි. මධුර විතානගේ මැතිතුමා – 0777383528

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

උප නගරාධිපති

ප්‍රේමලාල් අතුකෝරාළ මහත්මා – 0777391299

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

අයි.එම්.වි. ප්‍රේමලාල් මහත්මා – 0777725734

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කේ. ප්‍රභාත් තුෂාර  මහත්මා – 0714415972

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

නිතිඥ ටි. සමන්ත ජානක පීරිස් මහත්මා – 0779047324

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ඒ. එම්.එච්. පෙරේරා මහත්මා – 0773114337

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දුමින්ද සුරේෂ් ජයසුන්දර  මහත්මා – 0777870881

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

එම්.ඒ. නිෂා වසන්ති පෙරේරා මහත්මිය – 0772367747

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කේ.ජි. ඩෙන්සිල් පත්මසිරි මහත්මා – 0773251223

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

පි.ඩි. අජිත් ශාන්ත සිරි මහත්මා – 0724411121

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කේ.කේ. ශාන්ත මහත්මා – 0711772061

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කර්නල් සමිත මනොජිත් හේවා ඉමදුවගේ ආර්. එස්. පි මහත්මා – 0772441978

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

දයාරත්න කලුආරච්චි මහත්මා – 0773878596

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ටි.ඩි. කපිල නන්දකුමාර මහත්මා – 0714771457

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

විරාජ් චතුරංග ඩයස් වික්‍රමනායක මහත්මා – 0770862223

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

කාංචනා අමන්ති පැල්පොල මහත්මිය – 0774228370

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ඒ.ඩබ්. දමිත පුෂ්පකුමාර මහත්මා – 0717389388

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ඩබ්.ඩි. අමිත අරුණකාන්ත මහත්මා – 0714279887

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ආර්.ඒ.ඩි. ජනක රණවක මහත්මා – 0714112266

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

එන්.ඒ.එච්.වි. ප්‍රසන්න රවීන්ද්‍රලාල් මහත්මා – 0716022222

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ධනුෂ්ක කුෂාන් සිල්වා මහත්මා – 0727722788

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

අසේල චාමින්ද පෙරේරා මහත්මා – 0777572193

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ආර්.ඒ.සන්ධ්‍යා නාමලි ගුණරත්න මහත්මිය – 0772440904

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

සුරාජ් ඇන්තනි පෙරේරා ජයසුරිය මහත්මා – 0773298438

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ඩබ්.ඒ. චන්දිම නයනජිත් මහත්මා – 0777101212

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පි.ජි. රනිල් සමන් කුමාර මහත්මා – 0776357682

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

යු.ඊ.ජි. දයාරත්න මහත්මා – 0716803909

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ඩබ්.ඒ. හර්ෂනි සඳරුවනි මහත්මිය – 0770402448

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

රත්නසිරි රණසිංහ මහත්මා – 0715346206

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

බි. විජයසිරි පෙරේරා මහත්මා – 0722817219

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කේ.ජි. ධම්මික චන්ද්‍රරත්න මහත්මා – 0778630878

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

එච්.එම්. අලි උසුමාන් මහත්මා – 0777761098

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ඒ. ශ්‍යාමා ප්‍රියදර්ශනි මහත්මිය – 0729233944

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ඒ. එස්.  ප්‍රියදර්ශනි ආරියරත්න මහත්මිය – 0775257096

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ජානකි සුදර්මා ගුණවර්ධන මහත්මිය – 0713905905

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ඒ.කේ.යු. ආරෝෂ අතපත්තු මහත්මා – 0718246474

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

එම්.ආර්.අජිත් ධම්මික බණ්ඩාර මහත්මා – 0770777909

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

කේ. ඉන්ද්‍රා මල්කාන්ති පෙරේරා මහත්මිය – 01122885786

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ