දර්ශණය හා මෙහෙවර

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ දැක්ම

කාර්යක්ෂම පරිපාලන මෙහෙයවීමක් යටතේ පෞරාණික පුරාවස්තූන් හා

ස්වභාව සෞන්දර්ය සුරක්ෂිත කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ අගනගරය වූ

ශ්‍රී ජයවරධනපුර කෝට්ටේ මහා නගරය සෞභාග්‍යමත් පුරවරයක් කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ මෙහෙවර

මහජන සහභාගීත්වය තුලින් පරිපාලන ඉලක්ක සපුරා ගෙන,

ප්‍රශස්ථ පෙර ගමන්කරු ලෙස, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පෞරාණික ශ්‍රී විභූතිය රැක ගනිමින් 

පුර වැසියන් උදෙසා සුරක්ෂිත, විශ්වාසදායී, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී නගරික සේවාවාන් ලබා දෙන

පුරෝගාමියා බවට පත්වෙමින් කැපවීම.