නාගරික කොමසාරිස් – වසන්තී රත්නපාල මිය

0112-877518

නාගරික ලේකම් – එච්.කේ.එන්. ප්‍රියංගිකා මෙනවිය

0112-888098

සහකාර නාගරික ලේකම් – ජී.ජී. සෙව්වන්දි මිය

0112862615

නාගරික ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී – කේ. ඒ. ඩබ්. වසන්ත කුමාර මයා

0112-862839/0778075996

නාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්) - ඊ.අයි.ජේ. ලියනගේ මිය

0112-86446

නාගරික ඉංජිනේරු – ජේ. තිවහාර් මයා

0112-862173

නාගරික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී –  ඩබ්. එම්. සී. ජේ. වන්නිනායක මයා

0112-888097

නාගරික පශු වෛද්‍ය නිලධාරී – කේ.ජී.එම්.එස්. මෙන්ඩිස් මිය

0112-876012

නාගරික නීති නිලධාරී – එච්.එස්. හෙට්ටිහෙලගේ මිය

0112-883156