ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපති

 ගරු නගරාධිපති නීතීඥ මධුර වීතානගේ

mayor